Tájékoztató

Tájékoztató a 2014/2015. tanévre vonatkozó kedvezményes tankönyvellátásról

Tisztelt Szülők (Gondviselők)!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 2014/2015. tanévére vonatkozó normatív kedvezmény (ingyenes tankönyv) igénybevételéhez szükséges legfontosabb tudnivalókról.

A tanuló (szülő) az iskolában – a család anyagi helyzetétől függően – ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás vagy emelt összegű családi pótlékról szóló bizonylatszükséges),
bmozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, [jogosultság alapjául kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott –a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el],
c) három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (a havi családi pótlék folyósítását igazoló bizonylat szükséges),
d) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a havi családi pótlék folyósítását igazoló bizonylat szükséges),
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az Önkormányzat határozata kell).

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is.

Az iskola további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.

Az igénylőlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (elégséges bemutatni), de az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.

Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet:

– iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel,
– napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy
– használt tankönyvek felajánlásával biztosítsa.

Az iskola minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át köteles felhasználni a tartós, több éven át is használható tankönyvek beszerzésére, amelyeket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsátja a tanulók rendelkezésére.

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az igénylőlapot, legkésőbb 2013. december 15-ig kell visszajuttatni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megkapott igénylőlapot határidőre juttassa vissza az iskolába, mert az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni!

Siklós, 2013. november 28.

Mikola Jánosné megbízott főigazgató sk.

 

Tájékoztató a 2014