Fantasztikus robotok – beszámoló

Iskolánk 2018-ban sikeresen pályázott az EMMI által meghirdetett NTP-s pályázaton.
Fantasztikus robotok című projektünk célja tehetséges, a robotika iránt érdeklődő tanulók számára tevékenység- és élményközpontú robotika szakkör megtartása, robotikához kapcsolódó tanulmányi kirándulás megszervezése volt. Ennek megvalósításáról, a tapasztalatokról szól az alábbi beszámoló.

A 2018/2019-as tanévben iskolánkban Fantasztikus robotok címmel NTP-MTTD-18-0123 azonosító számú Nemzeti Tehetségprogramos pályázat keretében heti két órában robotika szakkört tartottunk. Az előző tanévben zajlott szakkör tapasztalataira építő, tevékenység- és élményközpontú robotika szakkör megvalósítása volt a célunk. A program a 6., 7. és 8. osztályos gyermekek érdeklődésének megszilárdítását, a műszaki megoldások és a programozás játékos megismerését, az informatikai irányú pályaorientációt, személyiségük fejlesztését szolgálta. Külön hangsúlyt fektettünk a kiválasztott 15 tanuló személyiségfejlesztésére, ehhez drámafoglalkozásokat tartottunk számukra. Az egyéni fejlődés feltételeinek megteremtése mellett a közösségi tevékenységen alapuló tanulási formákat preferáltuk.

Ez egy olyan komplex tehetségazonosító- és gondozó, pályaorientációs program volt, amely a matematikai-logikai kompetenciák, fizikai ismeretek tapasztalati úton történő gazdagítását, az algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a programozás és a robotika alapjainak tanítását valamint az intraperszonális és interperszonális kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. Tehetséges tanulóink számára lehetőséget nyújtottunk olyan személyiségfejlesztésre, mely felkészíti őket a siker vagy a kudarc terhével való megbirkózásra.

A robot-programok algoritmusának megalkotása során a programlépések logikai láncolatának felépítése a logikus gondolkodást fejlesztette. A programok felépítése során felmerülő matematikai és logikai műveletek, az érzékelők által használt skálák kalibrálása a tanulók matematikai ismereteit mélyítették el gyakorlati alkalmazásokon keresztül. Az érzékelők és motorok működésének megismerése a természettudományos ismereteiket gazdagította. Kreativitásukat fejlesztette a robotok megtervezése, hiszen egy működő robot megvalósításához különféle megoldásokat kellett kipróbálniuk, megvalósítaniuk.

A foglalkozásokon a tanulók 2-3 fős csoportokban dolgoztak. Így a közös munkavégzés, az együttműködés, a munkamegosztás, a tudásmegosztás készségei fejlődtek. A tervezés és a megvalósítás folyamatában ötleteiket, megoldási javaslataikat meg kell vitatniuk, konszenzusra kell jutniuk. Ez érvelési technikájukat fejlesztette, ugyanakkor társaik szempontjainak mérlegelésére is késztette őket. A robotok programozása során az algoritmizálás-kódolás-tesztelés-javítás ciklusának ismétlődésével jutottak egyre közelebb a feladat megoldásához. A saját munkájukban történő hibakeresés a problémák lényegének megfogalmazása és azonosítása mellett az önkritikus szemléletük is fejlődött. A projektzáró bemutatón a szakkörös diákoknak prezentációs készségükre is szükségük volt. A személyiségfejlesztő drámafoglalkozások pedig a gyermekek önismereti képességeit átfogóan fejlesztették: pl. stressztűrés, önreflexió, empátia, kamaszkori nehézségek.

A résztvevők feltöltődését részben a szakköri tematika egyes pontjain beépített játékos, versengésre sarkalló, lazító feladatok szolgálták. Ezek során a feladatok során a tanultak elmélyítése, játékos, szórakoztató módon történt. Mókás vagy ünnepekhez kapcsolódó robotokat építettek. A programba bevont diákrelaxációs gyakorlatvezető pedagógus vezetésével végzett drámapedagógiai foglalkozások is biztosították a szakmai munkából való kikapcsolódást. A 2 napos tanulmányi út lehetővé tette a pihenést, feltöltődést miközben interaktív kikapcsolódást biztosított.

Az élményközpontúságot maga a tevékenység, a robotok létrehozása és „életre keltése” hordozta magában. A tanulók azonnali visszacsatolást kaptak munkájukról abból, ahogy a robot végrehajtotta az általuk elképzelt tevékenységet. A felfedezés-központúság abból fakadt, hogy a robot mechanikai felépítését és programját egyaránt a gyermekeknek kellett megtervezniük, megalkotniuk. Ehhez persze kísérletezniük kellett, és fel kellett használniuk a korábbiakban illetve más tantárgyak (pl. fizika) tanulmányai során tanultakat, illetve saját kutatómunkájuk eredményeit. A fizikában tanultak (fény-, hangtan, mechanika, elektronika) a gyakorlati tapasztalás által elmélyültek. A személyiségfejlesztő foglalkozások során a tanulók önmagukat fedezték fel, a dramatizálás élményszerű módszereivel. A gyárlátogatás az élményen kívül a tanulók által végzett szakköri munka hasznosságának, hasznosíthatóságának felismerését nyújtotta. A tudományos játszóház segített felfedezni a technikai környezetünk rejtelmeit, különleges eszközeivel újszerű élmenyekhez juttatta a tanulókat.

A program eredményeként a tanulók programozási ismeretei bővültek, algoritmikus gondolkodásuk fejlődött. Megismerték a robotikában rejlő lehetőségeket, azok mindennapi alkalmazását. A program eredményeként a tanulók együttműködési képessége is javult. A részt vevő tanulók érdeklődése erősödött a műszaki, informatikai pályák iránt. A korosztályukra és főként a tehetségesekre jellemző mentálhigiénés problémáik kezelésére is kaptak módszereket a drámapedagógiai foglalkozásokon.

A pályázat írója, a projekt vezetője Hoffmanné Folcz Ágnes. A program megvalósításában közreműködtek: Tolnai Ágnes és Nehrné Antal Erika tanárnők.

Fotók –

Szakköri és szeméyiség-fejlesztő foglálkozások

A pályázattal kapcsolatos 1. megjelenés

A pályázattal kapcsolatos 2. megjelenés